لطفا پزشک مورد نظر را انتخاب نمایید. [توجــه: رزرو نوبت، تنها با پرداخت اینترنتی امکان پذیر می باشد]
پورحاج شکر - نسرین
جراحی مغز و اعصاب
ظرفیت تکمیل شده
عاشوری - سودابه
جراحی مغز و اعصاب
ظرفیت تکمیل شده
مشایخی - افشین
مغز و اعصاب
ظرفیت تکمیل شده