لطفا پزشک مورد نظر را انتخاب نمایید. [توجــه: رزرو نوبت، تنها با پرداخت اینترنتی امکان پذیر می باشد]
اعترافی - حمید
جراحی عمومی
ظرفیت تکمیل شده
شهباز دشتی - مینا
جراحی عمومی
فعـــال