میز خدمت الکترونیکی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) اردبیل

آدرس :اردبیل میدان بسیج ،جنب دانشگاه آزاد اسلامی

تلفن تماس :5-33733081-045 دورنگار :33733086-045